خودمانی

بلاگ
  • حکیمی به مردی که همواره علم می آموخت و عمل نمی کرد گفت : ای مرد این همه که عمرت را در گرد آوردن آوردن اسلحه جنگی به کار می بری پس در چه هنگامی به رزم می پردازی!
  • به دوست گرچه عزیز است ، راز دل مگشای  -  که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز
  • ای آنکه به جز توام پناهی نبود  -  وز حادثه ام گریز گاهی نبود
    بیچارگی ام ببین و راهی بنما  -  اکنون که گشایشی ز راهی نبود
تا به حال رای داده نشده