بازنگری ها به شما اجازه می دهند که تفاپت ها بین چندین نسخه از یک ارسال را پیگیری نمایید.

بازنگری ها برای چطور در جلوگیری از گرم شدن کره زمین مشارکت کنیم

بازنگری عملیات
1388-11-29 22:46 توسط admin

شرح بیشتر یکی از نکات و افزودن بخش جدید تحت عنوان انرژی ها جایگزین

بازنگری کنونی
1388-11-25 18:20 توسط admin

اصلاح جمله بندی ها

1388-11-22 15:11 توسط admin

چند عکس اضافه شد

1388-11-17 09:48 توسط admin