بازنگری ها به شما اجازه می دهند که تفاپت ها بین چندین نسخه از یک ارسال را پیگیری نمایید.

بازنگری ها برای Boosting and unlocking human brain

بازنگری عملیات
1389-02-11 09:17 توسط admin

Adding a link to an article and also reviewing and rewriting part of the contents

بازنگری کنونی
1388-12-13 16:36 توسط admin

New resource for testing and examining brain

1388-11-26 13:10 توسط admin

A tip about improving other senses

1388-11-10 10:36 توسط admin

A useful link, some notes about understanding human brain, and a basic generic solution for improving brain related abilities

1388-08-23 13:51 توسط admin