Salek Library

کتابخانه کد برای زبان PHP که تعداد محدودی سایت با آن نوشته شده اند. کد اصلی این پروژه از پروژه IDEALIN آورده و توسعه داده شده است و در نهایت کدها و ایده های استفاده شده در آن در دو پروژه CMF Old و بعد از آن در CML مورد استفاده قرار گرفتند.

عمر این پروژه نسبتا کوتاه بود که البته از آنجایی که بیشتر کد آن از پروژه [#1355] آورده شده بود زمان زیادی هم صرف آن نشد. علت شروع این پروژه این بود که [#1355] خیلی بیشتر از یک کتابخانه کد بود و در برخی از پروژه ها واقعا نیازی به کل آن نداشتم در نتیجه تصمیم گرفتم که کتابخانه کد را از این پروژه جدا کرده و در قالب پروژه دیگری توسعه دهم.

اتفاقاتی که با فاصله کمی بعد از شروع این پروژه افتاد و نیازهای پروژه های جدید باعث که عمر این پروژه کوتاه باشد و در کتابخانه کد دیگری ادغام شود.

مشخصات

  • عمر: 
    1384-02-11 - 1385-01-21

دسته

تکنولوژی ها