Software

ویندوز واقعا چیست؟

بلاگ
Windows

 در این رابطه بحثی در این انجمن مطرح شده که به نظر من این یکی از همه جالب تر بود :

ویندوز ویروس نیست چون ویروس واقعا یک کاری انجام می دهد در حالی که ویندوز....
البته شباهت هایی هم دارند :

0
امتیاز شما: خالی